Home > Privacy

Privacy statement

Ons bedrijf verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze website ten behoeve van de bedrijfsvoering en om website statistieken te kunnen ontwikkelen en/of bijwerken. Door middel van deze informatie verbetert ons bedrijf de kwaliteit van deze website.

Privacyreglement

Stichting Gooimeerzeilen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacyreglement geven we informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting Gooimeerzeilen houdt zich in alle gevallen aan de of van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacyreglement.
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, U hier op willen wijzen en deze respecteren. 

Stichting Gooimeerzeilen is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als U na het doornemen van ons privacyreglement, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Stichting Gooimeerzeilen
Jan van Galenstraat 34
1272 BC Huizen
mail@gooimeerzeilen.nl 
06-55364722

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Stichting Gooimeerzeilen verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • om uw deelname aan een cursus te registreren en te beheren
 • voor de financiële afhandeling van deelname van een van cursussen
 • voor het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 • om uw activiteiten en deelname aan door ons georganiseerde evenementen te kunnen registreren.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij onder andere de volgende persoonsgegevens van U vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Straatnaam en huisnummer
 • Woonplaats
 • Postcode
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer (vast en/of mobiel)

Verstrekking aan derden

De gegevens die U aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo kunnen wij gebruik maken van een derde partij voor:

 • de opslag van de cursistenadministratie
 • het verzorgen van de (financiële) administratie
 • het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van Uw persoonsgegevens te waarborgen. Buiten deze partijen zullen wij de door U verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien U ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Stichting Gooimeerzeilen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 
Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • alle personen die namens Stichting Gooimeerzeilen van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • wij zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen
 • onze bestuursleden en vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens 

U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die we van U hebben. Tevens kunt U bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft U het recht de door U verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan Uzelf of direct aan een andere partij indien door U gewenst. Neem hiervoor contact op met mail@gooimeerzeilen.nl. Wij kunnen U vragen om U te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht U een klacht hebben over de verwerking van Uw persoonsgegevens, dan vragen we U hierover met ons contact op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoons Gegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. Als U naar aanleiding van ons privacyreglement nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op.

Nieuwsgierig geworden en wil je ook leren zeilen?
Neem direct contact op
© 2024 Stichting Gooimeerzeilen